Άδεια Οδήγησης Μηχανής.

Oι νέες άδειες οδήγησης μοτοσικλέτας διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες και παρέχουν, στους κατόχους τους, το δικαίωμα να οδηγούν μοτοσικλέτες των αντίστοιχων κατηγοριών:

Σχολή Οδηγών στο Ηράκλειο Κρήτης - AM

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑM (Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα)

Δικαίωμα οδήγησης για δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα, με μέγιστη, εκ κατασκευής, ταχύτητα 45 km/h, και κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50 cm3. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 16ο έτος.  

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα:  10 ώρες θεωρητικά και ώρες 14 πρακτικά. (21 ώρες θεωρητικά ΚΟΚ αν δεν έχει άλλο δίπλωμα).

Σχολή Οδηγών στο Ηράκλειο Κρήτης - A1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1

Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW (14,75 hp) και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg, και Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp). Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος.

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα: 10 ώρες θεωρητικά και 14 ώρες πρακτικά (21 ώρες θεωρητικά ΚΟΚ αν δεν έχει άλλο δίπλωμα). Αν έχετε ΑΜ και κάνετε επέκταση σε Α1 θα κάνετε μόνο 2 ώρες θεωρητικά και 7 ώρες πρακτικά.

Σχολή Οδηγών στο Ηράκλειο Κρήτης - A2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2

Δικαίωμα οδήγησης για: Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW (46,94 hp) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 20ο έτος.

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα:  10 ώρες θεωρητικά και 14 ώρες πρακτικά (21 ώρες θεωρητικά ΚΟΚ αν δεν έχει άλλο δίπλωμα). Αν έχετε ΑΜ ή Α1 και κάνετε επέκταση σε Α2 θα κάνετε μόνο 2 ώρες θεωρητικά και 7 ώρες πρακτικά.

Σχολή Οδηγών στο Ηράκλειο Κρήτης - A

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

Δικαίωμα οδήγησης για: Μοτοσικλέτα οποιασδήποτε ισχύος ή σχέσης ισχύος/βάρους ή κυβισμού και μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp). Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 24ο έτος.

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα: 10 ώρες θεωρητικά και 14 ώρες πρακτικά (21 ώρες θεωρητικά ΚΟΚ αν δεν έχει άλλο δίπλωμα). Αν έχετε ΑΜ, Α1 ή Α2 και κάνετε επέκταση σε Α θα κάνετε μόνο 2 ώρες θεωρητικά και 7 ώρες πρακτικά.


ΙΣΧYΣ

Οι άδειες οδήγησης για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, και Α έχουν διοικητική ισχύ δέκα πέντε (15) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση της συγκεκριμένης κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσής της, κατά περίπτωση, και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου της άδειας.

Από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών και μετά, για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, η διοικητική ισχύς τους δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα τρία (3) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσης της κατηγορίας, κατά περίπτωση.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Α, Α1 ΚΑΙ Α1 ΑΥΤΟΜΑΤΟ.

  • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
  • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας Ελληνικής ή κράτους μέλους της Ευρωπαικής Ένωσης (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λίχτενσταιν).
  • Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας για την κατηγορία A.
  • Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση μετά απο υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Αίτηση / Υπεύθηνη δήλωση (την προμηθεύεστε απο την σχολή).
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής (μόνο για αλοδαπούς).
  • 2 πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
  • Φωτοαντίγραφο τυχόν κατεχόμενης άδειας οδήγησης.
  • Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης απαιτούνται ιατρικές γνωματεύσεις απο συμβεβλημένους Ιατρους με την δ/νση μεταφορών  (παρέχεται λίστα των Ιατρών απο την σχολή). Και επιπλέων 4 φωτογραφίες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Μετά την συμπλήρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, υποβάλλουμε αίτηση στη δ/νση μεταφορών και επικοινωνιών για έκδοση δελτίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιου οδηγού. Κατόπιν ακολουθεί η θεωρητική εκπαίδευση η οποία γίνεται στο μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) του Ηρακλείου. Στη συνέχεια ακολουθεί η πρακτική εκπαίδευση στους υποδεδιγμένους χώρους απο την δ/νση μεταφορών. Η πρακτική εκπαίδευση γίνεται με τα πιο σύγχρονα μέσα (μηχανές τελευταίας τεχνολογιας) χρησιμοποιώντας προηγμένες μεθόδους διδασκαλίας για την κατάρτιση του μαθητή και την αφομοίωση του, σε όλα εκείνα που τον προάγουν σε άριστο οδηγό, με κυκλοφοριακή συνείδηση, και παράλληλα θα του εξασφαλίσουν την επιτυχία στις εξετάσεις.