Υπηρεσίες

Εκπαίδευση υποψήφιων οδηγών σε όλες τις κατηγορίες.
Μετεκπαίδευση κατόχων άδειας οδήγησης με όχημα της σχολής ή δικό τους.

Εάν έχετε ήδη δίπλωμα και δυσκολεύεστε να οδηγήσετε, είτε γιατί δεν εκπαιδευτήκατε σωστά είτε γιατι έχετε καιρό να οδηγήσετε, μπορείτε να έρθετε σε μας και σε σύντομο χρονικό διάστημα με ελάχιστο κόστος, να αποκτήσετε τις γνώσεις, αλλά και την αυτοπεποίθηση που σας λείπει, ώστε να καθήσετε και πάλι πίσω από το τιμόνι και να οδηγείτε με ασφάλεια. Τα μαθήματα μπορούν να γίνουν με όχημα της σχολής ή και με το δικό σας και να ξεκινούν από το χώρο σας.

Ανανέωση άδειας οδήγησης επαγγελματικής ή ερασιτεχνικής.

Προϋποθέσεις

 • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
 • Να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν
 • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, Ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν)
 • Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (την προμυθεύστε από την σχολή)
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Κατεχόμενη άδεια οδήγησης. Αν πρόκειται για άδεια κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, απαιτείται μετάφρασή της από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο
 •  
 • Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος.
 • 4 πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατυρίου (έγχρωμες) 
 • Δύο πιστοποιητικά υγείας (ένα παθολόγου και ένα οφθαλμίατρου) ή πρακτικό ΔΙΕ, κατά περίπτωση, (παρέχεται απο την σχολή λίστα των συμβεβλημένων ιατρών με την δ/νση μεταφορών και επικοινωνιων).
Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης Ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης.

Προϋποθέσεις.

 •  Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
 •  Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, ή από τη Νορβηγία, Ισλανδία ή Λιχτενστάιν..
 •  Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
 •  Να έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης, αν η άδεια έχει εκδοθεί από άλλο, εκτός της Ελλάδας, κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από κάποιο από τα παραπάνω τρία κράτη.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 •  Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (την προμηθεύεστε απο την σχολή)
 •  Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 •  Κατεχόμενη άδεια οδήγησης, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ (Το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται αν πρόκειται για έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω φθοράς ή αλλοίωσης.
 •  Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας, έγχρωμες)
 •  Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος.
 •  Επίσημο έγγραφο της κρατικής αρχής που εξέδωσε την ξένη άδεια οδήγησης, μαζί με μετάφρασή του, στο οποίο να περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή του κράτους που την εξέδωσε, λόγω οποιασδήποτε ποινής (Το έγγραφο αυτό περιέρχεται στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αποκλειστικά και μόνο με αλληλογραφία δια του εκεί ελληνικού προξενείου.). Το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται αν η άδεια που χάθηκε ή κλάπηκε ή εφθάρη ή αλλοιώθηκε, έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν
 •  Μετάφραση της ξένης άδειας από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο. (Το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται αν η άδεια που χάθηκε ή κλάπηκε ή εφθάρη ή αλλοιώθηκε, έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν).
Χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικού δημοσίας χρήσης (ταξι).

Προϋποθέσεις.

 •  Να είναι τουλάχιστον 21 ετών.
 •  Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., του δημοσίου τομέα του Ν.1256/1982(Α΄65) όπως ισχύει κάθε φορά.
 •  Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ταμείο ή το Δημόσιο (εξαιρούνται της απαγόρευσης οι συνταξιούχοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 65 έτος εφόσον συγγενής α΄ βαθμού ή σύζυγος έχει πλήρη κυριότητα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο με έδρα δημοτικό διαμέρισμα ή διοικητική μονάδα με πληθυσμό 1.000 κατοίκους κατά την τελευταία γενική απογραφή. Στην περίπτωση αυτή προσκομίζεται η άδεια κυκλοφορίας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
 •  Να μην έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας με φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου.
 •  Να μην ασκεί κανένα άλλο επάγγελμα.
 •  Να μην έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση παράνομου Ταξί.
 •  Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορία για οδήγηση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή Β΄ κατηγορία η οποία χαρακτηριζόταν στο παρελθόν ως επαγγελματική.
 •  Να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για ένα από τα αδικήματα του άρθρου 17 του Ν.3109/2003 με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παραγρ. 2δ. του Π.Δ.243/1987 και Π.Δ.244/1987. Το κώλυμα παύει να υπάρχει αν η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ανεστάλη ή αν ο καταδικασθείς απολύθηκε υπό όρων ή αν παρήλθε δεκαετία από την έκτιση της επιβληθείσας ποινής ή αν χαρίστηκε η ποινή ή ήρθησαν οι κάθε είδους νόμιμες συνέπειες ποινής που έχει επιβληθεί και εκτιθεί.
 •  Να επιτύχει στην ειδική γραπτή εξέταση σε θέματα κανονισμού ΕΔΧ αυτ/των σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 •  Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (την προμηθεύεστε απο την σχολή).
 •  Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.
 •  Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 30 ΕΥΡΩ σε διπλότυπο.
 •  Επικυρωμένο αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος.
 •  Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.
 •  Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας για οδήγηση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας η οποία χαρακτηριζόταν στο παρελθόν σαν επαγγελματική ή επίδειξη της πρωτοτύπου. Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος δεν είναι κάτοχος της παραπάνω άδειας τότε, απαιτείται οπωσδήποτε να κατέχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας Β. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει και πιστοποιητικά υγείας από συμβεβλημένους με την υπηρεσία μας γιατρούς. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος, πέραν της ειδικής (γραπτής) εξέτασης που προβλέπει ο κανονισμός των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, εξετάζεται ταυτόχρονα (γραπτά) και στο ερωτηματολόγιο τρία (3) «Ερωτηματολόγιο Εξέτασης Τεχνικών Γνώσεων Υποψηφίων Οδηγών»
Αντικατάσταση άδειας οδήγησης παλαιού τύπου με αντίστοιχη κοινοτικού.

Προϋποθέσεις.

 •  Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
 •  Να είναι κάτοχος ελληνικής άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας ή υποκατηγορίας, παλαιού τυπου.
 •  Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 •  Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (παρέχεται από την σχολή).
 •  Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 •  Κατεχόμενη άδεια οδήγησης παλαιού τύπου, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ (Αν δεν ισχύει η προς αντικατάσταση άδεια οδήγησης πρέπει να προσκομιστούν πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμιάτρου, συμβεβλημένων με την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών).
 •  Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (έγχρωμες). 
 •  Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος.
Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από Η.Π.Α. Καναδά Αυστραλία Ιαπωνία Νότιο Αφρική και Νότια Κορέα σε αντίστοιχη Ελληνική.

Προϋποθέσεις.

 •  Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
 •  Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από τις Η.Π.Α., τον Καναδά, την Αυστραλία, την Ιαπωνία, τη Νότια Αφρική ή την Νότια Κορέα. 
 •  Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν)
 •  Να έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης.
 •  Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 •  Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (παρέχεται από την σχολή)
 •  Φωτοαντίγραφο ξένου διαβατηρίου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει την ελληνική υπηκοότητα, ή φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας αν είναι έλληνας υπήκοος.
 •  Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος.
 •  Κατεχόμενη ξένη άδεια οδήγησης, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ (Η ξένη άδεια οδήγησης δεν πρέπει να φέρει την ένδειξη "ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ". Ειδικά για τις άδειες οδήγησης της Ν. Αφρικής αυτές πρέπει να είναι νέου τύπου πλαστικές άδειες, τύπου πιστωτικής κάρτας.) 
 •  Μετάφραση της ξένης άδειας από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο ή από τον Πρόξενο της εδώ προξενικής αρχής της χώρας έκδοσης. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του Προξένου από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών (Σε περίπτωση που από το κείμενο της μετάφρασης δεν προκύπτει με ποια ελληνική κατηγορία αντιστοιχεί η ξένη άδεια, υποβάλλεται έγγραφο της εκδούσας την άδεια Υπηρεσίας από το οποίο να προκύπτει η κατηγορία των οχημάτων που δικαιούται να οδηγεί ο ενδιαφερόμενος, μαζί με μετάφρασή του).
 •  Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας (έγχρωμη)
 •  Δύο πιστοποιητικά υγείας (παθολόγου και οφθαλμίατρου) ή πιστοποιητικό Δευτεροβάθμιας Ιατρικής Επιτροπής, κατά περίπτωση και 4 φωτογραφίες. Οι γιατροί πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών). 
 •  Έγγραφο της εκδούσας την άδεια Υπηρεσίας, μαζί με μετάφρασή του, στο οποίο να περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή του κράτους που την εξέδωσε, λόγω οποιασδήποτε ποινής (Το έγγραφο αυτό περιέρχεται στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αποκλειστικά και μόνο με αλληλογραφία δια του εκεί ελληνικού προξενείου, με μέριμνα του ενδιαφερόμενου).
 •  Η ξένη άδεια οδήγησης παραμένει στο φάκελο της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών και επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο εφόσον κατατεθεί η ελληνική άδεια.
Ταξινόμιση μοτοσυκλέτας, αυτοκινήτου ή επαγγελματικού οχήματος.
Μεταβίβαση μοτοσυκλέτας, αυτοκινήτου ή επαγγελματικού οχήματος.