Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου.

Σχολή Οδηγών στο Ηράκλειο Κρήτης - yaris

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ)

Αυτοκίνητα με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα μέχρι 3.500 kg και σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τη μεταφορά οκτώ (8), το πολύ επιβατών, εκτός από τον οδηγό. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος.

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα:   21 ώρες θεωρητικά και ώρες 25 πρακτικά. Αν έχετε ΑΜ, Α1 Α2 ή Α και κάνετε επέκταση σε Β θα κάνετε μόνο 6 ώρες θεωρητικά και 18 ώρες πρακτικά.

ΙΣΧΥΣ

Οι άδειες οδήγησης για τις κατηγορίες Β έχουν διοικητική ισχύ δέκα πέντε (15) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση της συγκεκριμένης κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσής της, κατά περίπτωση, και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου της άδειας.Από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών και μετά, για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, η διοικητική ισχύς τους δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα τρία (3) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσης της κατηγορίας, κατά περίπτωση.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ B.

 • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
 • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας Ελληνικής ή κράτους μέλους της Ευρωπαικής Ένωσης (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λίχτενσταιν).
 • Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
 • Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας για την κατηγορία Β.
 • Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση μετά απο υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση / Υπεύθηνη δήλωση (την προμηθεύεστε απο την σχολή).
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής (μόνο για αλοδαπούς).
 • 2 πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοαντίγραφο τυχόν κατεχόμενης άδειας οδήγησης.
 • Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης απαιτούνται ιατρικές γνωματεύσεις απο συμβεβλημένους Ιατρους με την δ/νση μεταφορών  (παρέχεται λίστα των Ιατρών απο την σχολή). Και επιπλέων 2 φωτογραφίες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Μετά την συμπλήρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, υποβάλουμε αίτηση στη δ/νση μεταφορών και επικοινωνιών για έκδοση δελτίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιου οδηγού. Κατόπιν ακολουθεί η θεωρητική εκπαίδευση η οποία γίνεται στο μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) του Ηρακλείου. Στη συνέχεια ακολουθεί η πρακτική εκπαίδευση στους υποδεδιγμένους χώρους απο την δ/νση μεταφορών. Η πρακτική εκπαίδευση γίνεται με τα πιο σύγχρονα μέσα (αυτοκίνητα τελευταίας τεχνολογίας) χρησιμοποιώντας προηγμένες μεθόδους διδασκαλίας για την κατάρτιση του μαθητή και την αφομοίωση του, σε όλα εκείνα που τον προάγουν σε άριστο οδηγό, με κυκλοφοριακή συνείδηση, και παράλληλα θα του εξασφαλίσουν την επιτυχία στις εξετάσεις.